6+ Tiêu Chí Đánh Giá Khả Năng Thanh Toán Nhanh Của Doanh Nghiệp

Các công ty cần tuân thủ nghĩa vụ tài chính của họ. Đánh giá khả năng thanh toán của công ty là một phương pháp đánh giá của chính họ. hoặc được các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá khả năng tài chính của tổ chức và mức độ tín nhiệm của nó. Tìm hiểu các tiêu chí đánh giá liên quan đến “khả năng thanh toán nhanh” của công ty ngay dưới bài viết sau bạn với Bank Credit!

Khả Năng Thanh Toán Nhanh Của Doanh Nghiệp Là Gì?

Các doanh nghiệp có thể sử dụng năng lực tài chính này để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ dài hạn và ngắn hạn cho các tổ chức và cá nhân có quan hệ với doanh nghiệp. Khả năng thanh toán nhanh của công ty là bằng chứng của khả năng tài chính của họ. khả năng chi trả các khoản nợ nhanh chóng

Một đơn vị kinh doanh có khả năng thanh toán nhanh cao, chứng tỏ họ có tài chính tốt
Một đơn vị kinh doanh có khả năng thanh toán nhanh cao, chứng tỏ họ có tài chính tốt

Ngược lại, khả năng thanh toán thấp cho thấy công ty đang gặp vấn đề về tài chính. Đồng thời, có nhiều rủi ro có thể khiến khả năng thanh toán trong tương lai bị mất. Công ty sẽ phá sản nếu không thể trả được khoản nợ.

6 Tiêu Chí Đánh Giá Khả Năng Thanh Toán Nhanh Của Doanh Nghiệp

Bạn có thể tham khảo một số chỉ số được Bank Credit đưa ra để đánh giá khả năng thanh toán của công ty dưới đây.

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành là một thuật ngữ khác cho hệ số khả năng thanh toán. Năng lực thanh toán của một công ty trong cả dài hạn và ngắn hạn được thể hiện rõ ràng nhất bằng chỉ số này. Công thức chung để xác định khả năng thanh toán nhanh của công ty là chia tổng tài sản cho nợ phải trả.

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời

Đây là khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty. Công thức tính khả năng thanh toán hiện tại của công ty bằng hệ số bằng cách chia nợ ngắn hạn cho tài sản ngắn hạn.

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời của doanh nghiệp
Hệ số khả năng thanh toán hiện thời của doanh nghiệp

Chúng được đánh giá bằng cách sử dụng tỷ số trung bình giữa các doanh nghiệp cùng ngành. Ngoài ra, hệ số khả năng thanh toán hiện thời được sử dụng làm cơ sở để so sánh hệ số khả năng thanh toán hiện thời của từng công ty.

Hệ số khả năng thanh toán nhanh

Theo các chuyên gia tài chính, để đánh giá khả năng thanh toán của công ty. Người quản lý phải xác định hệ số thanh toán nhanh của tổ chức. Tỷ lệ thanh toán nhanh là một tên khác cho hệ số này. Hàng tồn kho sẽ nhanh chóng bị loại bỏ do nằm trong tài sản lưu động với tỷ số này. Tài sản có tính thanh khoản thấp được gọi là hàng tồn kho chính.

Khả năng thanh toán của công ty rõ ràng được thể hiện bằng tỷ số. Công thức tính hệ số thanh toán có thể được sử dụng nhanh chóng. Sẽ được tính bằng cách trừ hàng tồn kho từ tổng tài sản ngắn hạn rồi chia cho nợ ngắn hạn.

Hệ số khả năng thanh toán tức thời

Khả năng thanh toán nhanh của công ty nên được đánh giá bằng một tiêu chuẩn khác. Nó đại diện cho khả năng thanh toán tức thời. Tỷ lệ thanh toán là một tên khác cho hệ số này. Thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán bằng tiền mặt,…

Hệ số khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp
Hệ số khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp

Sẽ sử dụng tỷ lệ thanh toán này để đánh giá tình hình thanh toán của mỗi công ty. Công thức tính toán khả năng thanh toán của công ty ngay lập tức. Sẽ bằng tiền cộng với các khoản tương đương tiền rồi chia cho khoản nợ ngắn hạn.

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay

Tỷ lệ thanh toán lãi vay là một thuật ngữ khác cho hệ số khả năng thanh toán lãi vay. Khả năng thanh toán lãi tiền vay của mỗi công ty được thể hiện bằng tiêu chí này. Nó cũng đánh giá mức độ rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải đối với các chủ nợ. Công thức được sử dụng để xác định khả năng thanh toán lãi vay của công ty. Sẽ bằng lợi nhuận trước lãi vay của kỳ và thuế chia cho lãi vay.

Hệ số khả năng chi trả ngắn hạn

Hệ số khả năng chi trả ngắn hạn còn được gọi là hệ số tạo tiền hoặc hệ số khả năng chi trả bằng tiền. Công thức được sử dụng để xác định khả năng chi trả bằng tiền của công ty. Sẽ được thực hiện bằng cách chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh sang nợ ngắn hạn bình quân.

Khả năng thanh toán nhanh của một công ty thường được thể hiện bằng hệ số khả năng chi trả ngắn hạn của công ty. vì dòng tiền lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh được tạo ra trong kỳ không phải số dư xuất hiện cùng một lúc. Theo đó, hệ số này sẽ giúp các nhà quản lý đánh giá chính xác khả năng hoàn trả nợ vay đến hạn của công ty bằng cách sử dụng các hoạt động của công ty. mà không có nguồn hỗ trợ bên ngoài bổ sung.

Hệ Số Thanh Toán Nhanh Là Gì?

là một tiêu chuẩn chính xác để đánh giá khả năng thanh toán nhanh cho các khoản nợ ngắn hạn. đạt được bằng cách chuyển tài sản ngắn hạn sang tiền mặt mà không làm giảm lượng hàng tồn kho. để đánh giá năng lực tài chính của công ty.

Có nhiều loại hệ số thanh toán nhanh. Khả năng thanh toán nhanh và tỷ số thanh khoản nhanh. Hệ số thử axit và khả năng thanh toán tức thời

Tham khảo:

Công Thức Tính Hệ Số Khả Năng Thanh Toán Nhanh

Hệ số thanh toán nhanh được tính theo công thức:

Tỷ số thanh khoản = (giá trị hàng tồn kho trừ giá trị tài sản lưu động)/ giá trị của khoản nợ ngắn hạn

Ý Nghĩa Của Hệ Số Khả Năng Thanh Toán Nhanh

Hệ số thanh toán nhanh là gì? Người ta có thể suy ra rằng hệ số khả năng thanh toán nhanh là một phương pháp để đánh giá tình trạng tài chính ngắn hạn của một công ty. Theo cách khác, hệ số này mô tả tiềm năng lành mạnh của một công ty.

Khả năng thanh toán công nợ tăng lên cùng với tốc độ thanh toán nhanh và ngược lại.

Phần Kết

Một số tiêu chuẩn đánh giá khả năng thanh toán nhanh đã được Bank Credit đánh giá trước đó. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau để được hỗ trợ kịp thời bạn nhé!

Thông tin được biên tập bởi: InfoBankVn

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *